TiNiFe形状记忆合金高温应力松弛稳定性
刘福顺, 韩冬, 郑蕾, 徐惠彬
High-temperature relaxation of TiNiFe shape memory alloy
Liu Fushun, Han Dong, Zheng Lei, Xu Huibin
北京航空航天大学学报 . 2004, (10): 953 -957 . 


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发