chirp-scaling算法中运动补偿问题研究
李立伟, 贾洪江, Asif Raza, 毛士艺
Research on Problems of Motion Compensationin Chirp-scaling Algorithm
Li Liwei, Jia Hongjiang, Asif Raza, Mao Shiyi
北京航空航天大学学报 . 1999, (4): 398 -401 . 


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发