Zr含量对Ti-Zr-Cu-Ni钎料及钎焊接头性能的影响
郭伟, 齐丹, 杨建军, 李飞, 华永平, 虞文军
Effect of Zr content on properties of Ti-Zr-Cu-Ni filler metal and its brazed joint
GUO Wei, QI Dan, YANG Jianjun, LI Fei, HUA Yongping, YU Wenjun
北京航空航天大学学报 . 2015, (11): 2029 -2035 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0774


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发