2024-T3航空铝合金板材电磁V形弯曲应变分析
熊威人, 王文平, 万敏, 李新军
Analysis of strain in electromagnetic V-shaped bending of 2024-T3 aviation aluminum alloy plate
XIONG Weiren, WANG Wenping, WAN Min, LI Xinjun
北京航空航天大学学报 . 2016, (1): 158 -164 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2015.0075


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发