PN码相位精确测量的累加最小二乘法
张波, 郭英, 齐子森, 张东伟, 张坤峰
Precise measurement of PN code phase by accumulative least square method
ZHANG Bo, GUO Ying, QI Zisen, ZHANG Dongwei, ZHANG Kunfeng
北京航空航天大学学报 . 2016, (10): 2265 -2270 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2015.0620


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发