Heusler合金M2CoA(M=Mn,Ti;A=Al,Si)的第一性原理
林道斌, 萨百晟, 周健, 司晨, 孙志梅
First-principles investigation of Heusler alloys M2CoA(M=Mn,Ti;A=Al,Si)
LIN Daobin, SA Baisheng, ZHOU Jian, SI Chen, SUN Zhimei
北京航空航天大学学报 . 2016, (3): 602 -609 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2015.0201


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发