EHA反馈线性化最优滑模面双模糊滑模控制
张振, 李海军, 诸德放
Double fuzzy sliding mode control for EHA based on feedback linearization optimal sliding surface
ZHANG Zhen, LI Haijun, ZHU Defang
北京航空航天大学学报 . 2016, (7): 1398 -1405 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2015.0454


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发