K-均值聚类在CCERT系统流型辨识中的应用
李凯锋, 王保良, 黄志尧, 冀海峰, 李海青
Application of K-means clustering in flow pattern identification of CCERT system
LI Kaifeng, WANG Baoliang, HUANG Zhiyao, JI Haifeng, LI Haiqing
北京航空航天大学学报 . 2017, (11): 2280 -2285 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2017.0070


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发