GNSS海面反射信号的三维建模方法
祁永强, 张波, 杨东凯, 张彦仲, 张健敏
Three-dimensional modeling method of GNSS sea surface reflection signal
QI Yongqiang, ZHANG Bo, YANG Dongkai, ZHANG Yanzhong, ZHANG Jianmin
北京航空航天大学学报 . 2018, (1): 125 -131 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2017.0023


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发