TC4喷丸强化仿真与试验
王延忠, 李菲, 陈燕燕, 张亚萍, 吴泽刚, 王成
TC4 shot peening simulation and experiment
WANG Yanzhong, LI Fei, CHEN Yanyan, ZHANG Yaping, WU Zegang, WANG Cheng
北京航空航天大学学报 . 2019, (9): 1723 -1731 .  DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2018.0749


版权所有 © 《北京航空航天大学学报》编辑部
通讯地址:北京市海淀区学院路37号 北京航空航天大学学报编辑部 邮编:100191 E-mail:jbuaa@buaa.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发