JournalX
北京航空航天大学学报

Beijing University of Aeronautics and Astronautics

 ISSN:    1001-5965
    CN:    11-2625/V
    Tel:    (010)82316698,82316981,82315499
Email:  jbuaa@buaa.edu.cn
   
 

注意:
1. 初始帐号由系统管理员设置。
2. 登陆后可以自己修改帐号。
3. 本系统的用户名和密码区别大小写。

 
   编辑中心
  请直接输入用户名和密码登录。
用户名: 
密码: 
验证码: 
点击刷新
保存密码 
   

     
 
         
 
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发[软著登字第 112626 号], 并提供技术支持
All Rights Reserved.
JournalX 是北京玛格泰克科技发展有限公司注册商标