20 March 2021, Volume 47 Issue 3 Previous Issue   
For Selected: Toggle Thumbnails
Image captioning based on dependency syntax
BI Jianqi, LIU Maofu, HU Huijun, DAI Jianhua
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  431-440.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0443
Abstract ( 11 )
HTML ( 5 )
PDF (5990KB) ( 17 )
References
Related Articles
Metrics
Video summary generation based on multi-feature image and visual saliency
JIN Haiyan, CAO Tian, XIAO Cong, XIAO Zhaolin
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  441-450.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0479
Abstract ( 7 )
HTML ( 0 )
PDF (8397KB) ( 11 )
References
Related Articles
Metrics
Heterogeneous remote sensing image change detection based on hybrid network
ZHOU Yuan, LI Xiangrui, YANG Jing
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  451-460.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0455
Abstract ( 1 )
HTML ( 0 )
PDF (6261KB) ( 7 )
References
Related Articles
Metrics
Causal classification method of transmission lines fitting defect combined with deep features
ZHAO Zhenbing, ZHANG Wei, QI Yincheng, ZHAI Yongjie, ZHAO Wenqing
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  461-468.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0456
Abstract ( 4 )
HTML ( 0 )
PDF (2667KB) ( 8 )
References
Related Articles
Metrics
Multimodal social sentiment analysis based on semantic correlation
HU Huijun, FENG Mengyuan, CAO Mengli, LIU Maofu
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  469-477.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0451
Abstract ( 6 )
HTML ( 0 )
PDF (4304KB) ( 11 )
References
Related Articles
Metrics
Deep multimodal feature fusion for micro-video classification
ZHANG Lijuan, CUI Tianshu, JING Peiguang, SU Yuting
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  478-485.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0457
Abstract ( 3 )
HTML ( 0 )
PDF (2297KB) ( 6 )
References
Related Articles
Metrics
Fast, low-power and high-precision 3D reconstruction of UAV images based on FPGA
LI Jie, LI Yixuan, WU Tiansheng, WANG Haorong, LIANG Min
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  486-499.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0452
Abstract ( 3 )
HTML ( 1 )
PDF (9253KB) ( 6 )
References
Related Articles
Metrics
Many-to-many voice conversion with sentence embedding based on VAACGAN
LI Yanping, CAO Pan, SHI Yang, ZHANG Yan
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  500-508.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0475
Abstract ( 2 )
HTML ( 0 )
PDF (5233KB) ( 10 )
References
Related Articles
Metrics
An underwater coral reef fish detection approach based on aggregation of spatio-temporal features
CHEN Zhineng, SHI Cuncun, LI Xuanya, JIA Caiyan, HUANG Lei
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  509-519.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0444
Abstract ( 3 )
HTML ( 0 )
PDF (4491KB) ( 9 )
References
Related Articles
Metrics
Multi-granularity hazard detection method for electrical power system
XU Xiaohua, QIAN Ping, WANG Yida, ZHOU Xinyue, XU Hanlin, XU Libing
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  520-530.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0491
Abstract ( 4 )
HTML ( 0 )
PDF (4531KB) ( 7 )
References
Related Articles
Metrics
Topological relation detection technology of substation wiring diagram in electric power system
LI Hao, GUAN Ti, WANG Shan, SHI Wei, LIU Zixin, LIU Xiaochuan
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  531-538.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0476
Abstract ( 3 )
HTML ( 0 )
PDF (2838KB) ( 16 )
References
Related Articles
Metrics
Wiring diagram detection and check based on deep learning and graph matching
LI Hao, WANG Shan, GENG Yujie, WANG Li, SUN Wenchang, MIAO Chunyuan
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  539-548.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0478
Abstract ( 3 )
HTML ( 0 )
PDF (2645KB) ( 11 )
References
Related Articles
Metrics
Small sample hyperspectral image classification method based on memory association learning
WANG Cong, ZHAGN Jinyang, ZHANG Lei, WEI Wei, ZHANG Yanning
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  549-557.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0498
Abstract ( 2 )
HTML ( 0 )
PDF (4584KB) ( 17 )
References
Related Articles
Metrics
Low-latency video coding techniques
SONG Li, LIU Xiaoyong, WU Guoqing, ZHU Chen, HUANG Yan, XIE Rong, ZHANG Wenjun
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  558-571.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0463
Abstract ( 2 )
HTML ( 0 )
PDF (3849KB) ( 5 )
References
Related Articles
Metrics
Saliency guided low-light face detection
LI Kefu, ZHONG Huicai, GAO Xingyu, WENG Chaoqun, CHEN Zhenyu, LI Yongzhou, WANG Shizheng
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  572-584.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0469
Abstract ( 3 )
HTML ( 2 )
PDF (5171KB) ( 9 )
References
Related Articles
Metrics
Classification of satellite cloud images of disaster weather based on adversarial and transfer learning
ZHANG Minjing, BAI Cong, ZHANG Jinglin, ZHENG Jianwei
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  585-595.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0459
Abstract ( 1 )
HTML ( 1 )
PDF (6341KB) ( 7 )
References
Related Articles
Metrics
Cross-modal video retrieval algorithm based on multi-semantic clues
DING Luo, LI Yifan, YU Chenglong, LIU Yang, WANG Xuan, QI Shuhan
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  596-604.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0470
Abstract ( 1 )
HTML ( 0 )
PDF (3360KB) ( 6 )
References
Related Articles
Metrics
Cross-resolution person re-identification based on attention mechanism
LIAO Huanian, XU Xin
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  605-612.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0471
Abstract ( 3 )
HTML ( 0 )
PDF (2094KB) ( 20 )
References
Related Articles
Metrics
Multi-scale joint learning for person re-identification
XIE Pengyu, XU Xin
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  613-622.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0445
Abstract ( 3 )
HTML ( 0 )
PDF (4481KB) ( 14 )
References
Related Articles
Metrics
Block-diagonal projective representation for face recognition
LIU Baolong, WANG Yong, LI Danping, WANG Lei
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  623-631.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0460
Abstract ( 0 )
HTML ( 0 )
PDF (4001KB) ( 6 )
References
Related Articles
Metrics
Social image tag refinement and annotation based on noise Cauchy distribution
LIAN Lianrong, XIANG Xinguang
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  632-640.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0454
Abstract ( 0 )
HTML ( 0 )
PDF (2505KB) ( 5 )
References
Related Articles
Metrics
Ethnic identification by combining features of skull morphology with neural network
SUN Huijie, ZHAO Junli, ZHENG Xin, REZIWANGULI Xiamixiding, LI Yi, ZHOU Mingquan
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  641-649.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0446
Abstract ( 0 )
HTML ( 0 )
PDF (2704KB) ( 5 )
References
Related Articles
Metrics
Video summarization by learning semantic information
HUA Rui, WU Xinxiao, ZHAO Wentian
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  650-657.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0447
Abstract ( 1 )
HTML ( 0 )
PDF (3475KB) ( 12 )
References
Related Articles
Metrics
Multimodal deformable registration based on unsupervised learning
MA Tengyu, LI Zi, LIU Risheng, FAN Xin, LUO Zhongxuan
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  658-664.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0449
Abstract ( 2 )
HTML ( 0 )
PDF (2206KB) ( 6 )
References
Related Articles
Metrics
A few shot segmentation method combining global and local similarity
LIU Yuxuan, MENG Fanman, LI Hongliang, YANG Jiaying, WU Qingbo, XU Linfeng
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2021, 47 (3):  665-674.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0450
Abstract ( 4 )
HTML ( 0 )
PDF (3604KB) ( 38 )
References
Related Articles
Metrics


Copyright © Editorial office of Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics
E-mail: jbuaa@buaa.edu.cn