20 September 2020, Volume 46 Issue 9 Previous Issue   
For Selected: Toggle Thumbnails
Construction of network security situation indicator system for video private network
LI Xin, DUAN Yongcheng, HUANG Shuhua, FAN Zhijie
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1625-1634.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0043
Abstract ( 77 )
HTML ( 8 )
PDF (1715KB) ( 166 )
References
Related Articles
Metrics
Cross-modal object tracking algorithm based on pedestrian attribute
ZHOU Qianli, ZHANG Wenjing, ZHAO Luping, TIAN Naiqian, WANG Rong
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1635-1642.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0042
Abstract ( 41 )
HTML ( 0 )
PDF (4311KB) ( 33 )
References
Related Articles
Metrics
Lane semantic analysis based on road feature information
LUO Sheng, ZHAO Li, WANG Muchou
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1643-1649.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0079
Abstract ( 32 )
HTML ( 3 )
PDF (3527KB) ( 34 )
References
Related Articles
Metrics
Vehicle re-identification optimization algorithm based on high-confidence local features
DOU Xinze, SHENG Hao, LYU Kai, LIU Yang, ZHANG Yang, WU Yubin, KE Wei
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1650-1659.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0067
Abstract ( 29 )
HTML ( 0 )
PDF (3385KB) ( 19 )
References
Related Articles
Metrics
White-box cryptographic video data sharing system based on SM4 algorithm
WU Zhen, BAI Jian, LI Dashuang, LI Bin, ZENG Bing, ZHANG Zhengqiang
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1660-1669.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0080
Abstract ( 41 )
HTML ( 1 )
PDF (3966KB) ( 21 )
References
Related Articles
Metrics
High-performance multi-core video stream transmission model based on PF_RING
LI Xin, FAN Zhijie, CAO Zhiwei, HU Zhengliang, CHEN Guoliang
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1670-1676.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0076
Abstract ( 26 )
HTML ( 2 )
PDF (3558KB) ( 25 )
References
Related Articles
Metrics
Automatic recognition for terrorism related image based on transfer learning
CHEN Mengfu
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1677-1681.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0046
Abstract ( 41 )
HTML ( 7 )
PDF (2092KB) ( 37 )
References
Related Articles
Metrics
Cross-domain person re-identification based on partial semantic feature invariance
ZHANG Xiaowei, LYU Mingqiang, LI hui
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1682-1690.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0072
Abstract ( 44 )
HTML ( 1 )
PDF (2605KB) ( 23 )
References
Related Articles
Metrics
Monocular image based 3D model retrieval using triplet network
DU Yujia, LI Haisheng, YAO Chunlian, CAI Qiang
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1691-1700.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0057
Abstract ( 30 )
HTML ( 3 )
PDF (3176KB) ( 31 )
References
Related Articles
Metrics
Structural weighted low-rank approximation for Poisson image deblurring
WU Qingbo, REN Wenqi
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1701-1710.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0061
Abstract ( 23 )
HTML ( 4 )
PDF (4839KB) ( 23 )
References
Related Articles
Metrics
Learning shrinkage fields for low-light image enhancement via Retinex
WU Qingbo, WANG Rui, REN Wenqi
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1711-1720.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0064
Abstract ( 21 )
HTML ( 0 )
PDF (6671KB) ( 20 )
References
Related Articles
Metrics
Extraction of foreground area of pedestrian objects under thermal infrared video surveillance
ZHANG Yugui, SHEN Liuqing, HU Haimiao
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1721-1729.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0068
Abstract ( 30 )
HTML ( 6 )
PDF (3398KB) ( 17 )
References
Related Articles
Metrics
Intelligent criminal investigation system based on both footprint recognition and surveillance video analysis
TAO Yining, SU Feng, YUAN Peijiang, WANG Tianmiao, ZHONG Tao, HAO Jingru
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1730-1738.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0062
Abstract ( 32 )
HTML ( 0 )
PDF (6235KB) ( 33 )
References
Related Articles
Metrics
Dual-spectrum intelligent temperature detection and health big data management system
ZHANG Jieru, SU Feng, YUAN Peijiang, WANG Tianmiao, TAO Yining, DING Dong
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1739-1746.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0063
Abstract ( 29 )
HTML ( 3 )
PDF (3340KB) ( 38 )
References
Related Articles
Metrics
Pedestrian re-identification method based on spatial attention mechanism
ZHANG Zihao, ZHOU Qianli, WANG Rong
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1747-1755.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0075
Abstract ( 34 )
HTML ( 0 )
PDF (4990KB) ( 17 )
References
Related Articles
Metrics
Improved face recognition method based on MobileFaceNet network
ZHANG Zihao, WANG Rong
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1756-1762.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0049
Abstract ( 29 )
HTML ( 1 )
PDF (2544KB) ( 10 )
References
Related Articles
Metrics
An improved ORB algorithm based on region division
SUN Hao, WANG Peng
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1763-1769.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0054
Abstract ( 28 )
HTML ( 0 )
PDF (3650KB) ( 23 )
References
Related Articles
Metrics
Vital signs detection via facial video analysis
CHEN Hui, ZHENG Xiujuan, NI Zongjun, ZHANG Yun, YANG Xiaomei
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1770-1777.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0065
Abstract ( 25 )
HTML ( 0 )
PDF (3540KB) ( 12 )
References
Related Articles
Metrics
A lightweight multi-target real-time detection model
QIU Bo, LIU Xiang, SHI Yunyu, SHANG Yanfeng
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1778-1785.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0066
Abstract ( 21 )
HTML ( 2 )
PDF (4333KB) ( 14 )
References
Related Articles
Metrics
Trans-scale feature aggregation network for multiscale pedestrian detection
CAO Shuai, ZHANG Xiaowei, MA Jianwei
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1786-1796.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0069
Abstract ( 24 )
HTML ( 2 )
PDF (8253KB) ( 12 )
References
Related Articles
Metrics
Facial expression recognition method based on a joint normalization strategy
LAN Lingqiang, LI Xin, LIU Qiyuan, LU Shuhua
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1797-1806.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0073
Abstract ( 18 )
HTML ( 1 )
PDF (3723KB) ( 5 )
References
Related Articles
Metrics
Palmprint enhancement and ROI extraction based on U-Net
LU Zhanhong, SHAN Lubin, SU Lixun, JIAO Yuxin, WANG Jiahua, WANG Haixia
Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. 2020, 46 (9):  1807-1816.
doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0309
Abstract ( 16 )
HTML ( 2 )
PDF (4750KB) ( 19 )
References
Related Articles
Metrics


Copyright © Editorial office of Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics
E-mail: jbuaa@buaa.edu.cn